Feyzullah Efendi

Osmanlı döneminde Maltepe’nin bir askeri konak yeri oluşu ve sefere çıkan padişahların burada Anadolu sipahileriyle buluşması, bölgemizin aynı zamanda önemli bir yerleşim merkezi niteliği taşıdığını da göstermektedir.

Verilen bilgilerden de anlaşılabileceği gibi o zamanki kimliğiyle Maltepe köyü havası, suyu ve tarımsal ürünleriyle Maltepe düzlüklerinde konaklayan ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu Maltepe köyü, Dragos’un Kartal’a bakan yamacındaki eski Maltepe’nin 1509 depreminde yıkılmasından sonra bugünkü Feyzullah Camiinin bulunduğu yeri içine alan yörede kurulmuştu ve nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturuyordu. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in azınlıklara karşı izlediği olumlu siyasetin sonraki Osmanlı padişahlarınca da sürdürülmesi sonucu Rumlar Osmanlı vatandaşı olarak güvenli bir biçimde yaşamaktaydılar. Hatta Rumların Haçlı Seferleri sırasında can ve mal güvenliğinin yok olması nedeniyle buralara gelen Türk akıncılarını coşkuyla karşıladıkları, Türk beylerini ve Orhan Gazi’yi destekledikleri de bilinmektedir.

İşte Maltepe köyünün bu egemen kimliğinin değişmesi 18.yüzyılda Kazasker Feyzullah Efendi’nin çabalarıyla gerçekleşmiştir. Bir bakıma Feyzullah Efendi Maltepe’ye yeni bir kimlik kazandırmıştır.

Damatzade adıyla da anılan Feyzullah Efendi (1699-1761), Şeyhülislam Ebu’1-Hayr Ahmet Efendi’nin oğluydu. Bir Şeyhülislam oğlu olduğu için çabuk yükselmiş, müderrisliklerde ve Galata kadılığında bulunmuştu. 1740’ta Anadolu, 1749’da da Rumeli kazaskerliğine getirilen Feyzullah Efendi 1755 ve 1757’de iki kez Şeyhülislamlığa atandı. III.Mustafa tarafından azledilince (1758) İstanbul Sütlüce’deki evinde oturmasına izin verildi. Ölümünde de Sütlüce deresinde yaptırdığı zaviyeye gömüldü. (Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislamları, s.138,1972) Feyzullah Efendi’nin Maltepe ile ilişkisi, bu yörenin arpalık olarak babasına verilmesi dolayısıyla olsa gerektir. Bugün de bölgemizin yaşlıları, eski Maltepe’nin Feyzullah Efendi’nin çiftliği olduğunu söylemektedirler. Ama Feyzullah Efendi Maltepe köyünün ya da bu yöredeki çiftliğinin gelirini alan bir kazasker olarak değil, eski Maltepe’yi yaptırdığı eserlerle şenlendiren bir kazasker olarak tarihe geçmiştir.

Feyzullah Efendi’nin ilk işi Maltepe’ye içme suyu getirtmek olmuştur. Kayışdagı menba suyunu toprak künklerle Maltepe’ye getirtmekle yetinmemiş, bugünkü Feyzullah camiinin yakınında Asmalı kahvenin önünde bulunan çeşmeyi yaptırmıştır (1728). Yine aynı yıllarda bugünkü Havuzlu Park’ın yakınında bir hamam yaptıran da odur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir